Uvjeti poslovanja

ZDRAVKO d.o.o.
Savjetovanje i posredovanje u prometu nekretninama.
Savjetovanje sudionika u građenju.

 • 52100 Pula, Stankovićeva 28
 • OIB: 53233294393, MB: 2179199
 • Račun: IBAN: HR6723600001101939146, ZG banka
 • Telefon: +385 (0)91 535 8798 (Mob., Viber, WhatsApp)
 • E-mail: info@zdravko.hr
 • www.zdravko.hr
 • Trgovačko društvo ZDRAVKO d.o.o. osnovano je 07. veljače. 2007. godine (Trgovački sud Pazin, Tt – 07/111–2).
  • uprava: Zdravko Šimić,
  • upisano je u Registar posrednika, Klasa; UP/I-330-01/09-01/423, 08. svibnja 2009. godine,
  • član je Hrvatske gospodarske komore (Registarski broj upisa 351/2009),
  • potpisnik je Kodeksa etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina,
 • Posrednik ZDRAVKO d.o.o. u stalnom radnom odnosu ima zaposlenog Agenta za posredovanje u prometu nekretnina (Zdravko Šimić),
  • Zdravko Šimić ima položen stručni ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina (04. prosinca 2008. godine),
  • Agent za posredovanje upisan je u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina (Klasa; UP/I-330-01/09-01/15,  26. siječnja 2009. godine),
 • Osiguranje od odgovornosti za štetu:  TRIGLAV OSIGURANJE d.d..

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 • Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima;
  • Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo  ZDRAVKO d.o.o.,
  • Agent posredovanja u prometu nekretnina je Zdravko Šimić,
  • Posredovanje u prometu nekretnina su radnje posrednika u prometu nekretnina s ciljem povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i sl.,
  • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina),
  • Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina,
  • Ugovorom  o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude realiziran.
 • Obveze Posrednika:
  • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla,
  • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
  • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
  • upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine,
  • upozoriti nalogodavca na upisana stvarna prava ili druga prava trećih strana na nekretninu,
  • upozoriti nalogodavca na pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani,
  • upozoriti nalogodavca na nedostatke dozvole za građenje, dozvole za uporabu građevine, sukladno posebnom zakonu,
  • upozoriti nalogodavca na okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu, sukladno posebnim propisima,
  • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
  • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla, ako se na to posebno obvezao,
  • čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanome nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posjeduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posjeduje,
  • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,
 •  Obveze Nalogodavca:
  • obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja,
  • predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid dokumentaciju u vezi s istom,
  • dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj osobi, ako oni postoje,
  • dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koje je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
  • osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine
  • obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini (opis nekretnine, cijena nekretnine, itd),
  • nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe pri sklapanju Predugovora, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno,
  • ako je to ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
  • obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanima s vlasništvom na posredovanoj nekretnini,
  • Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti  posao, 
  • Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.
 • Ugovor o posredovanju:
  • Ugovor o posredovanju može biti sklopljen kao „običan“, što znači da Nalogodavac može sklopiti isti i sa drugim posrednicima, ili kao ugovor o Isključivom posredovanju.
  •  Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog  posrednika.
  • Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.
  • Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne obveze  vezano na Isključivo posredovanje.
  • Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
  • U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz ranije navedenog razloga Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
  • Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti,
  • Ugovor o posredovanju Nalogodavac i Posrednik mogu prekinuti u bilo koje vrijeme za u buduće.
  • Ugovor na određeno vrijeme prestaje protekom tog vremena.
  • Ako je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme, isti prestaje ili otkazom ugovora za u buduće, ili traje sve dok postoji potreba za posredovanjem.
 • Posrednička naknada:
  • određuje se ugovorom o posredovanju.
  •  KUPOPRODAJA:
   • Posredovanje – PRODAJA nekretnine, provizija se naplaćuje u % (3%) od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene, uvećano za PDV, nakon sklapanja Ugovora (Predugovora), od PRODAVATELJA
   • Posredovanje – KUPNJA nekretnine, provizija se naplaćuje u % (3%) od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene, uvećano za PDV, nakon sklapanja Ugovora (Predugovora), od KUPCA.
   • Posredovanje – ZAMJENA nekretnine, provizija se naplaćuje u % (3%) od svake strane u zamjeni, nakon sklapanja Ugovora (Predugovora), uvećano za PDV, a %  se računa od vrijednosti nekretnine koju je stranka stekla zamjenom.
  • NAJAM – ZAKUP, provizija se naplaćuje od najmodavca (zakupodavca), i / ili, najmoprimca (zakupnika) u visini 100 %  (za period do – sa 9 godina), u visini 150 %  (za period duži od 9 godina),  od iznosa jedne mjesečne najamnine – zakupnine (jednokratno), + PDV.
  • PRAVO NA POSREDNIČKI NAKNADU:
   • Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe  pri sklapanju predugovora.
   • Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja ugovora, odnosno predugovora.
   • Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
   • Nakon prestanka ugovora o posredovanju, Posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora (ako ugovorom nije drukčije ugovoreno), i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.
   • Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom u vezi pregovaranja za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, ako je neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, ako je organizirao susret između Nalogodavca i treće strane radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, ako je Nalogodavcu priopćio ime, ili broj telefona, ili faxa, ili e-mail, treće strane ovlaštene za sklapanje pravnog posla, ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine, temeljem čega je jedna od strana mogla stupiti u kontakt sa drugom stranom, s istim pregovarati, to sklopiti pravni posredovani posao.
   • Posrednik ZDRAVKO d.o.o. naplaćuje posredničku proviziju sukladno uvjetima poslovanja. Uvjeti poslovanja biti će uručeni u pisanom obliku svakom potencijalnom kupcu prilikom razgledavanja nekretnine.
  • Troškovi koji nisu uključeni u naknadu za posredovanje:
   • trošak upravnih pristojbi nastalih zbog ishođenja određene dokumentacije s ciljem što kvalitetne prezentacije posredovane nekretnine,
   • trošak sastavljanja Predugovora, i/ili, Ugovora, i inih akata u obliku javnobilježničkog dokumenta,
   • trošak sudskih pristojbi u cilju upisa novog vlasnika u Zemljišne knjige.
 • Na sve obaveze i prava između Nalogodavca i Posrednika proizašli iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni općim uvjetima poslovanja, niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, i Zakona o obveznim odnosima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća koji bi bili posljedica Ugovora o posredovanju, strane će nastojati riješiti dogovorno, a ako u tome ne uspiju za isto će se obratiti nadležnom sudu u Puli.

ZAŠTITA PODATAKA KUPACA

Na određenim mjestima unutar web stranice i u određeno vrijeme, Zdravko d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika, te u svrhu statističke obrade posjećenosti web stranice. Zdravko d.o.o. jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati.

Uređivanje i brisanje korisničkih podataka, te uklanjanje e-mail adresa iz mailing listi, moguće je na linku Pretraga i uređivanje korisničkih podataka ili putem linkova za uklanjanje / uređivanje podataka koji se nalaze u podnožju svih promotivnih e-mailova tvrtke Zdravko d.o.o.. Za informacijama o njihovim podacima, korisnici se mogu obratiti putem e-mail adrese info@zdravko.hr.

Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, korisnik dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje i podatke i time dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s Zdravko d.o.o..

Skupljanje i obrada osobnih podataka korisnika uključuje i prosljeđivanje istih trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.

Pohrana podataka se vrši na neodređeno vrijeme.

Na web stranicama www.zdravko.hr u svrhu uvida u statistiku posjećenosti koristi se Google Analytics, koji omogućava uvid u posjećenost s izvora kao što su društvene mreže, e-mailovi, oglašivačke platforme, web tražilice i  drugi online servisi i alati.

Korištenje kolačića (cookies) na web stranici
Kako bi se osigurao ispravan rad web stranice, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta.
Što su kolačići?
Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.
Kolačići (cookies) su podaci poslani sa web stranice i spremljeni na korisnikov internet preglednik, u toku pregledavanja web stranice. Svakim korištenjem web stranice, preglednik šalje kolačiće natrag na server, kako bi informirao web stranicu o prethodnim aktivnostima korisnika.
Kolačići su dizajnirani kao pouzdani mehanizmi za pamćenje informacija (kao što su npr. proizvodi košarice), ili da bilježe druge korisnikove aktivnosti (klikanje na određene linkove, logiranje, posjećene stranice i sl..)
Kako se kontroliraju kolačići?
Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Više informacija potražite na: aboutcookies.org.  Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.


HGK 2 HGK 1

Zdravko nekretnine